Skip navigation
Onderdeel van Alrijne Zorggroep
zorggroep logo
Onderdeel van Alrijne Zorggroep
zorggroep homepage

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Voor al onze vestigingen gelden de Algemene Leverings-
en Betalingsvoorwaarden. Hierin staan de regels van de Rijnland Zorggroep over bijvoorbeeld betalingstermijnen en leveringsvoorwaarden. Hieronder staat de volledige tekst van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Rijnland Zorggroep, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28098126.

Algemene voorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Rijnland Zorggroep gesloten overeenkomsten inzake ziekenhuisopname, dagbehandeling, (poli-)klinische behandeling en/of -onderzoek en voorts met betrekking tot het leveren van alle (andere) al dan niet medische goederen en/of diensten van de Rijnland Zorggroep, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. De patiënt/debiteur wordt geacht deze voorwaarden aanvaard te hebben door het aanvaarden van medische behandeling en/of onderzoek door de Rijnland Zorggroep c.q.
het opdracht geven aan de Rijnland Zorggroep tot het leveren van goederen en/of
diensten aan patiënt/debiteur.

3. Enige afwijking van deze voorwaarden is slechts van kracht indien de Rijnland Zorggroep daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefenen van een of meerdere op grond van deze voorwaarden aan de Rijnland Zorggroep toekomende rechten leidt niet tot verval van deze rechten.

4. Voor zover ten behoeve van de controle op de identiteit persoonsgegevens worden vastgelegd zullen deze, zonder toestemming van betrokkene, voor geen ander doel worden gebruikt dan het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

5. De Rijnland zorggroep is verplicht een correcte vastlegging van de patiënt-/debiteurgegevens te verzorgen. Het is de plicht van de patiënt/debiteur om wijzigingen in zijn/haar gegevens tijdig door te geven aan de administratie van de Rijnland Zorggroep.
De Rijnland Zorggroep mag te allen tijde uitgaan van de juistheid van de in haar administratie voorkomende gegevens van patiënt/debiteur. Vertraging in de factuurontvangst ten gevolge van onjuistheden in de patiënt-/debiteurgegevens schorten de betalingstermijn - zoals vermeld in artikel 7 - niet op.

6. De Rijnland Zorggroep is, in gevallen dat daartoe naar haar oordeel duidelijke aanleiding bestaat, te allen tijde gerechtigd vooraf gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling door de debiteur te verlangen.

7. Betaling van facturen dient zodanig te gescheiden, dat uiterlijk 30 dagen na factuurdatum de Rijnland Zorggroep de beschikking heeft gekregen over het bedrag van de factuur,
zulks hetzij door overschrijving of storting op een van de bank- of girorekeningen van de Rijnland Zorggroep (zoals vermeld op de factuur) hetzij door betaling ten kantore van
de Rijnland Zorggroep.

8. Door het enkele feit dat de Rijnland Zorggroep op vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van zijn factuur, is de patiënt/debiteur zonder enige aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

9. De patiënt/debiteur is - zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling - vanaf de vervaldatum van de factuur rente aan de Rijnland Zorggroep verschuldigd over hetgeen de Rijnland Zorggroep rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van eentwaalfde deel van de op dat moment geldende wettelijke rente, waarbij een deel van een maand voor een
volle maand wordt gehouden.

10. Voor rekening van patiënt/debiteur komen voorts alle door de Rijnland Zorggroep
te maken kosten in verband met invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
voor zover van toepassing verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting. Indien de patient/debiteur na een herinnering nog niet heeft betaald zal de Rijnland Zorggroep
een aanmaning versturen. De kosten van de aanmaning komen voor rekening van patient/debiteur.

11. Ieder beroep op schuldvergelijking door een wederpartij die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt uitgesloten.

12. Alle door een patiënt/debiteur gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van
alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de patiënt/debiteur dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13. Door het enkele feit van achterstand in betaling door de patiënt/debiteur zijn, ondanks enig andersluidend beding, door de enkele sommatie van de Rijnland Zorggroep tot algehele betaling ook alle overige door de patiënt/debiteur aan de Rijnland Zorggroep verschuldigde bedragen ineens en terstond opeisbaar.

14. De Rijnland Zorggroep is gerechtigd de levering van goederen en/of diensten aan een patient/debiteur te weigeren c.q. op te schorten indien dit enig opeisbaar bedrag - uit welke hoofde dan ook - aan de Rijnland Zorggroep verschuldigd is of indien patiënt/debiteur geen medewerking verleent aan hetgeen in de artikelen 5, 6 en 7 van deze voorwaarden is gesteld, behoudens in gevallen waarin de verlening van medische zorg niet kan worden uitgesteld of onthouden zonder het leven of de gezondheidstoestand van betrokkene
ernstig in gevaar te brengen.

15. De Rijnland Zorggroep is gerechtigd om zonder nadere kennisgeving de tarieven
voor verpleging en/of behandeling/onderzoek en/of de levering van medische diensten
en/of goederen te wijzigen, echter uitsluitend overeenkomstig de geldende prijs-/tariefsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) of van enig ander
daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

16. Consumenten, zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars kunnen beklag indienen
bij de Nza over de door de Rijnland Zorggroep gehanteerde formulieren. Een dergelijk
beklag heeft betrekking op formulieren die naar het oordeel van de klager overbodig of te ingewikkeld zijn. Uitspraak van de Nza strekt de zorgaanbieder, ziektekostenverzekeraar
en consument tot bindend advies.

17. Op elke overeenkomst tussen de Rijnland Zorggroep en patiënt/debiteur is het
Nederlands recht van toepassing.


Leiderdorp, 3 september 2007.

Einde
Volg ons:
© Alrijne Zorggroep 2015 | Disclaimer